شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1388

۱.دوره ی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دوره ی کودکی مقایسه کنید؟

-نوجوان آینده نگر است،اما کودک به زمان حال می اندیشد

-نوجوان می خواهد مستقل باشد اما کودک وابسته به دیگران است.

-نوجوان احساس مسوولیت می کند و مسوولیت پذیر است،اما کودک مسوولیت پذیر نیست.

۲.با ذکر مثال نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را بنویسید؟

-کسانی که بدون شناخت نادرست از شرایط اقتصادی و اجتماعی و توانایی های خود شغلی را انتخاب و در آن توفیق نمی یابند.

-کسانی که بدون شناخت درست از شرایط اجتماعی همسر انتخاب می کنند و در زندگی زناشویی با شکست روبرو می شوند.

-کسانی که بدون شناخت درست از محیط اجتماعی به فعالیت های سیاسی دست می زنند،اما شکست می خورند و از میدان سیاست کنار می روند.

۳.محیط اجتماعی را به چند روش می توان شناخت؟

الف-شناخت حاصل از زندگی                        ب-شناخت علمی

۴.شناخت علمی جامعه چگونه بدست می آید؟

شناخت علمی با مطالعه ی منظّم و دقیق رفتار انسان و زندگی جوامع مختلف و تحوّلات آنها توسّط عالم اجتماعی عرضه می شود.

۵.با ذکر مثالی شناخت علمی را با شناخت حاصل از زندگی مقایسه کنید!

بیشتر مردم تصوّر می کنند که خودکشی زمانی افزایش می یابد که زندگی برای افراد مشکل و طاقت فرسا می شود.مانند دوره های جنگ،آشوب و فقر اقتصادی.امبا عالم اجتماعی با بررسی آمار خودکشی در کشورها و شرایط مختلف معتقد است که خودکشی نه در دوره های آشوب و جنگ بلکه در دوره های رفاه اقتصادی بیشتر می شود.علت آن هم این است که با افزایش رفاه اقتصادی همبستگی افراد کمتر می شود.

درس دوم:شکل گیری گروه

۶.تعامل اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید!

انسان بر اساس میل طبیعی دوست دارد با دیگران رابطه برقرار کند.او این میل طبیعی را در قالب یک عمل مثل لبخند دوستانه،تعارف بیسکوییت،بیان جمله ای درباره ی هوا یا ... بیان می کند.اگر فرد دیگری با لبخند متقابل یا تشکر کردن و یا ... به این عمل پاسخ دهد.در این حالت میگوییم آن ها با هم تعامل اجتماعی دارند.

۷.چگونگی شکل گیری <ما> را توضیح دهید!

با شکل گیری تعامل اجتماعی افراد سعی می کنند نکات مشترک و مشابهت هایی میان خود و دیگری بیابند یا آنها را تقویت کنند.مثلا از محل و شهر یکدیگر می پرسند و با بیان مشترکاتی می کوشند خود را هم محلّی و همشهری قلمداد کنند.بر اساس این مشترکات و مشابهت ها شما و دیگری یا دیگران به مجموعه ای واحد یعنی <ما> تبدیل می شوند و با هم یگانگی پیدا می کنند.مانند <ما هم محلّی ها> <ما دانش آموزان>

۸.گروه را تعریف کنید!

افرادی که خود را ما تلقی ،و بصورت نسبتا پایدار و منظّم با یکدیگر تعامل دارند ،یک گروه را تشکیل می دهند.

درس سوم:هنجارها و ارزش های اجتماعی

۹.با ذکر چند مثال هنجار(الگوی عمل) را تعریف کنید. 

به رفتارهایی که فرد با عضویت در گروه باید آنها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن آن ها با مجازات روبرو می شود را هنجار یا الگوی عمل گویند.مانند سلام کردن و راز داری در گروه دوستی.

۱۰.ارزش را تعریف کنید و مثال بزنید!

اموری که با تداوم زندگی گروهی برای فرد مهم تلقّی و فرد از انجام آن ها احساس خشنودی می کند و حاضر است برای تحقّق آنها حتّی جان خویش را به خطر اندازد و اگر به این امور توهین شد موجب ناراحتی و واکنش افراد گروه می شود را ارزش می گویند.مانند ارزش خداپرستی برای مسلمانها.و پیروزی برای تیم فوتبال.

درس چهارم:رابطه گروهها با یکدیگر

۱۱.نمونه ای از تعارض های گروهی که نتایج مطلوب دارد را مثال بزنید!

وجود احزاب مختلف با آرمانهای گوناگون برای کنترل دولت مردان و همچنین حفظ منافع گروههای مختلف مفید است.

۱۲.گروه سرزمینی یا ملّت را تعریف کنید!

کلی ترین ما

که یک واحد تقریبا مستقل است

اعضای آن داخل مرزهای یک سرزمین مشخّص زندگی می کنند

دارای دستگاه سیاسی مستقل است        را گروه سرزمینی یا ملّت می گویند.

۱۳.حد هماهنگی و تعارض در جامعه را گروه ملّت یا گروه سرزمینی مشخّص می کند.

درس پنجم:تاثیرات گروه بر فرد

۱۴.تاثیرات گروه بر فرد را بنویسید!

۱-شکل گیری خودآگاهی فرد                             ۲-شکل گیری جهت گیری فرد

۱۵.تاثیر گروه در شکل گیری خود آگاهی فرد بنویسید!

هر فرد خصوصیات خود را از نگرش دیگران نسبت به خود می شناسد.بعنوان مثال وقتی که دیگران شما را بعنوان انسان باهوش بشناسند شما هم تلقّی یک انسان باهوش را از خودخواهیدداشت .وبالعکس. 

بنابراین با زندگی گروهی ما خودمان را بیشتر می شناسیم.

۱۶.تاثیر گروه در تعیین جهت گیری های فرد را توضیح دهید!

فرد ممکن است با عضویّت در یک گروه رابطه ی خود با افراد و گروههای دیگر قطع کند.وحتی دشمن آنها شود و در عوض با افرادی که تا کنون هیچ شناختی از آنها نداشته است دوست و یگانه شود.بنابراین گروه جهت گیری فرد نسبت به دیگران را مشخّص می سازد.

درس ششم :آسیب های گروه

۱۷.انواع آسیب های گروهی را نام ببرید!

۱-دوگانگی ارزشی      ۲-بیگانگی از جامعه    ۳-مطلق گرایی گروهی    ۴-تقلید و شخصیّت تابع

۱۸.چرا شناخت اسیب های گروهی دارای اهمیّت است؟

زیرا گروه و و زندگی گروهی گاه پایگاهی می شود که فرد در آن به ستیزه با ارزش های اجتماع و گروه بزرگتر برمی خیزد و به سوی تخریب نظم اجتماعی سوق می یابد.به عبارت دیگر گروهها هم می توانند باعث تحکیم نظم جامعه  و هم باعث تخریب نظم جامعه شوند.به همین خاطر شناخت آسیب های گروه به اندازه ی شناخت گروه اهمیت دارد.

۱۹.از آسیب های گروهی دوگانگی ارزشی را توضیح دهید!

فرض کنید در جامعه ای که ارزش های حاکم بر آن ارزشهای دینی است.فرد در گروهی عضویّت داشته باشد که در آن ارزش های دینی رعایت نمی شود.در چنین حالتی فرد اگر بخواهد هم عضو گروه بماند و هم به ارزش های جامعه وفادار بماند.دچار دوگانگی ارزشی خواهد شد.

۲۰.دوگانگی ارزشی چه تاثیری بر شخصیت فرد می گذارد؟

۱-نسبت به ارزش های جامعه و گروه هر دو تردید خواهد کرد نوعی نفاق و دورویی در وی شکل خواهد گرفت.

۲-در تصمیم گیری ها دچار تردید خواهد شد.

۳-شخصیت متزلزلی خواهد داشت.

۴-دچار افسردگی و نگرانی شدید یا حالت پرخاشگری خواهد شد.

۲۱.در چه صورتی بیگانگی از گروه که از آسیب های گروهی است برای فرد بوجود می آید؟

وقتی که عضویبت در گروهی که ارزش گروهی در آن رعایت نمی شود برای فرد اهمیت فوق العاده پبدا کند.تا آنجا که ارزش های گروه را بر ارزش های جامعه ترجیح دهد فرد از جامعه بیگانه شده و با جامعه دشمنی خواهد داشت.

۲۲.بیگانگی از جامعه از جامعه چه تاثیراتی بر روی فرد دارد؟

۱-نسبت به ارزش های جامعه بی اعتقاد خواهد شد.

۲-در جهت برخورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد.

۳-به فردی نابهنجار و غیر عادی در جامعه تبدیل خواهد شد.

۲۳.از آسیب های گروه ،مطلق گرایی گروهی،را شرح دهید!

اگر فرد در گروهی عضویت داشته باشد که تنها ارزش های خود را درست می داند.در چنین حالتی فرد به عدم انعطاف و تحجّر دچار خواهد شد و به فردی پرخاشجو و مخرب تبدیل خواهد شد.

۲۴.مطلق گرایی گروهی چه تاثیری بر شخصیت فرد می گذارد؟

 ۱-فرد انتقاد نمی پذیرد.

۲-در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدید و خشونت نشان می دهد.

۳-تعصب نسبت به گروه چشم انسان را بر حقایق می بندد.

۴-گرایش به زور و دیکتاتوری.

۲۵.نمونه هایی از مطلق گرایی گروهی را نام ببرید!

۱-گرایشات انحرافی خوارج در صدها سال پیش

۲-حکومت های فاشیستی و دیکتاتوری کمونیستی در دوره ی جدید

۲۶.اگر در جامعه همه ی گروهها دچار مطلق گرایی گروهی شوند،چه اثرات و پیامدی دارد.

تضاد و اختلاف در جامعه

 درگیری برای حذف یکدیگر

حکومت جنگل

نابودی همه ی امکانات مادی و معنوی جهان

تن دادن به حکومت دیکتاتوریِ قوی ترین گروه

۲۷.از آسیب های گروه "شخصیت تابع را توضیح دهید!

در گروههایی که انتقاد و سوال ،نابهنجار شناخته می شود،فرد بجای این که با زندگی گروهی به شخصیتی مستقل و خودآگاه تبدیل گردد. به موجودی تابع و بدون اندیشه و وسیله ای برای تحقّق اهداف رهبران گروه تبدبل می شود.

۲۸.اثرات تبعیت بی جون و چرا در گروه بر روی فرد را بنویسید!

۱-توانایی اندیشیدن را از دست می دهد.

۲-نمی تواند مستقل تصمیم بگیرد و عمل کند.

۳-به شخصیتی تابع تبدیل می شود که جز تبعیت کاری نمی تواند انجام دهد.

۲۹.نمونه هایی از آسیب های گروهی شخصیت تابع را بنویسید!

گروههای تبهکار و خلافکار و سازمان های سرّی و مخفی