پنج‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1388

نظام سیاسی

درس اول:مفهوم نظام سیاسی

۱.نظام سیاسی و نقش های  سیاسی را تعریف کنید.

به نقش هایی که با هدف حفظ تعادل نظام اجتماعی کل شکل گرفته اند و می توانند در صورت لزوم از اجبار فزیکی (زور)استفاده کنند نقش های سیاسی٬و به مجموعه ی به هم پیوسته ی انها نظام سیاسی می گویند.

۲.وظایف نظام سیاسی را بنویسید.(نظام سیاسی به چه اشکالی تعادل نظام اجتماعی کل را حفظ می کند؟)

۱-یافتن راه حل برای مشکلات اساسی              ۲-دفاع جامعه در مقابل جوامع دیگر و ارتباطاتات با انها

۳-حل و فصل منازعات و درگیری ها                    ۴-مجازات مجرمان

درس دوم:انواع نظام سیاسی

۳.انواع نظام های سیاسی را نام ببرید.

الف)نظام خود کامه                              ب)نظام قانونی

۴.نظام خودکامه و یکی از انواع نظام سیاسی را توضیح دهید.

نظام خودکامه حول وجود فردی به نام سلطان یا شاه و...شکل می گیرد. شاه از اختیارات و منافع مادی بسیاری برخوردار بوده است.در کنار نقش شاه٬نقش شاه٬نقش هایی مانند صدر اعظمی و وزارت وجود داشته که افراد بر اساس وفاداری به شاه به این نقش ها دست می یافتند.

۵.نظام خودکامه از چه نقش هایی تشکیل می شده است؟

۱-نقش شاه یا حاکم یا امپراتور یا...اختیارات و امتیازات زیادی داشته است.

۲-نقش صدراعظمی و وزارت:این نقش هایی برای اجرای دستورات مقام پادشاهی بوده است.برعهده گرفتن این نقش ها براساس وفاداری به شاه بوده تا تخصص و دانایی

۳-نقش نظامی:نقش های نظامی بعنوان بازوی شاه عمل کرده و شاه در برخورد با رقبا و اقوام دیگر از انها سود می جسته

۶.چرا در چند قرن اخیر نظام های سیاسی خودکامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی کل نبودند؟

۱-شهرها گسترش یافتند.

۲-نیروهای جدیدی در جامعه سر براوردند که درنظر انها اطاعت از شاه بی معنی بوده.

۳-مفاهیم جدیدی چون ازادی و برابری مطرح شد.

۷.نظام قانونی را با نظام خودکامه مقایسه کنید.

نظام خودکامه                                                                     نظام قانونی

-قدرت ازان زورمندان است.                                        -قدرت ازان مردم است.               

-حاکم مسلط بر مردم است.                                      -حاکم نماینده ی مردم است.

-حاکمان بر اساس وفاداری به شاه انتخاب می شوند.    -حاکمان براساس صلاحیت و شایستگی  

-حرف شاه قانون است.                                              انتخاب می شوند.

-میان افراد در اجرای قانون تفاوت وجود دارد.                   -حاکمان هم باید براساس قانون عمل کنند. 

                                                                             -همه ی افراد در مقابل قانون برابرند.

درس سوم:نظام سیاسی ایران

۸.پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی چیست؟

اسلام و رای مردم

۹.دو نوع نقش سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی چیست؟

۱-نقش هایی که وظیفه ی انها هدایت و جهت دهی نظام اجتماعی کل است.مانند نقش رهبری٬ نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری

۲-نقش هایی که تصمیمات و جهت گیری ها را اجرا می کنند و بازوی اجرایی نقش های هدایت کننده هستند.مانند اداره جات دولتی٬نیروهای مسلح و دادگاه ها.

۱۰.نقش های هدایت کننده ی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نام برده و وظایف انها را بنویسید.

۱-نقش رهبری ۲-ریاست جمهوری ۳-ریاست قوه ی قضاییه ۴-نمایندگان مجلس ...

وظایف انها ۱-شناسایی مشکلات نظام اجتماعی ۲-ارائه ی راه حل بصورت قانون٬مقررات و ایین نامه

۳-تنظیم روابط با خارج ۴-شناسایی تهدیدهای داخلی٬خارجی و تصمیم گیری درباره ی راه های مقابله با انها

۱۱.در راس نظام جمهوری اسلامی٬نقش ولایت فقیه(رهبری)قرار دارد:که ایشان را مجلس خبرگان رهبری انتخاب می کنند.

۱۲.صلاحیت ها و شایستگی های رهبر (ولی فقیه)را نام ببرید.

۱-صلاحیت علمی برای فتوا دادن در ابواب فقه         ۲-عدالت و تقوا

۳-بینش صحیح سیاسی و اجتماعی                     ۴-تدبیر٬شجاعت٬مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

۱۳.اختیارات و وظایف رهبر را بنویسید.

۱-تعین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی     ۲-نظارت برحسن اجرای سیاست های نظام

۳-فرمادهی کل نیروهای مسلح                               ۴و۵-تنفیذ و عزل رئیس جمهور

۶-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیرو ها

 ۱۴.در داس قوه ی اجرایی نقش ریاست جمهوری قرار دارد.که با رای مردم انتخاب می شود.

۱۵.صلاحیت های احراز نقش ریاست جمهوری را بنوسید.

۱-مدیر و مدبر بودن                         ۲-داشتن حسن سابقه و تقوا و امانت

۳-مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور      ۴-ایرانی الاصل بودن

 

۱۶.وظایف و اختیارات ریاست جمهوری چیست؟

۱-ریاست قوه ی مجریه                      ۲-امضای عهدنامه٬موافقت نامه و ... دولت با سایر دولت ها

۳-انتخاب و معرفی وزیران به مجلس              ۴-اعطای نشان های دولتی      ۵-نظارت برکار وزیران

۱۷.شرایط و صلاحیت های نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بنویسید.

۱-استفاده و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ۲-تابعیت کشور جمهوری اسلامی

۱۸.وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟

 ۱-قانون گذاری               ۲-حق تحقیق و اظهار نظر در مورد همه ی مسایل داخلی و خارجی کشور

۳و۴-دادن رای اعتماد و استیضاح وزیران

۱۹.وظیفه ی شورای نگهبان چیست؟

بررسی قوانین مصوب در مجلس از نظر انطباق با شروع قانون اساسی

۲۰.وظیفه ی مجلس خبرگان رهبری چیست؟

۱-انتخاب رهبر                                 ۲-عزل رهبر

 ۲۱.شورای اسلامی شهر و روستا چه وظایفی بر عهده دارد؟

۱-نظارت بر برنامه های اقتصادی٬عمرانی٬فرهنگی و سایر امور محل

۲-کمک به پیشبرد سریع برنامه های عمرانی و اقتصادی و رفاهی محل

۲۲.در قانون اساسی چند نوع شورا پیش بینی شده است؟(از هرکدام دو مثال)

الف)شورایی که برای هدایت و جهت دهی نظام اجتماعی کل و نظارت بر ان تصمیم گیری می کنند.مانند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

ب)شورایی که نقش مشورتی ،نظارتی و تصمیم گیری در سطح محدودتری را داراست.مانند شورای اسلامی شهر و روستا و  شورای دانش آموزی

درس چهارم:مشارکت سیاسی

۲۳.فعالیت سیاسی را تعریف کنید.

مجموعه فعالیت هایی که برای دست یابی به نقش ها ی سیاسی و یا اثرگذاری روی آنها انجام می گیرد را فعالیت سیاسی می گویند.

۲۴.اشکال مختلف فعالیت های سیاسی راقانون تعیین می کند.

۲۵.اشکال مختلف فعالیت سیاسی را نام ببرید.

۱)راه پیمایی و تظاهرات                                ۲)شرکت در انتخابات                        

۳)همکاری با احزاب و انجمن ها                     ۴)استفاده از رسانه ها

۲۶.راه پیمایی و تظاهرات را به عنوان یکی از اشکال فعالیت های سیاسی شرح دهید(مثال بزنید)

افراد و گروه ها با شرکت در راهپیمایی ها اهداف و مواضع خود را در امور سیاسی جامعه اعلام می کنند مانند راه پیمایی های اوایل انقلاب که علیه حکومت شاه بود یا راه پیمایی روز ۲۲ بهمن برای اعلام حمایت از سیاست های نظام و انقلاب

۲۷. مراجعه به آرا مردم در نطام جمهوری اسلامی به چند صورت انجام می شود ؟

الف)بی واسطه: در مواردی مانند انتخاب ریس جمهور یا نمایندگان مجلس و همه پرسی در مورد مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتمایی و فرهنگی

ب) با واسطه: ابتدا مردم به نماینده خود رای می دهند. سپس نماینده در موارد مختلف اظهار نظری می کند و تصمیم می گیرد . مانند رای اعتماد مجلس به وزرا و رای مجلس خبرگان رهبری به رهبر.

۲۸. همکاری با احزاب و انجمن ها، به عنوان یکی از اشکال فعالیت های سیاسی را شرح دهید.

یکی از زاه هایی که جامعه برای حفظ عقاید و منافع و عقاید افراد در نظر گرفته است، همکاری با احزاب و انجمن ها است. در اینگونه محافل افراد با عقاید ، منافع و علایق گوناگون گرد هم می آیند و در حدود قانون برای دست یابی به نقش های سیاسی یا اثر گذاری روی آنها فعالیت می کنند.

۲۹.وجود احزاب و انجمن ها در جامعه چه آثار ونتایجی دارد؟

۱) خواست ها و علایق گروه ها و مردم مطرح می شود.

۲)سیاست گذاران از جامه با خبر می شوند.

۳)احزاب با نقد کار های سیاست گذاران مردم را در انتخابات سیاست گذاران محک می کنند

۳۰. افراد و احزاب یک جامعه چه استفاده ای از رسانه ها می کنند؟

۱)آگاهی دادن به مردم از طریق ارائه اطلاعات و اخبار

۲)ایجاد فرصت تفکر برای مردم از راه ارائه تحلیل و تفسیر

۳)آموزش مردم

۴)رشد آگاهی سیاسی و اجتمایی مردم

 درس پنجم: انتخابات

۳۱.مهمترین نقش و کار فرد در نظام سیاسی قانونی چیست؟

انتخاب نماینده.زیرا فرد با انتخاب نماینده قدرت را به فرد یا افرادی تفویض می کند.و کاندیدای انتخاب شده ،بر اساس این آراء ،مجاز است از قدرت استفاده کند.اگر انتخاب افرد درست نبوده باشد کسانی که زیان می بینند خود مردم هستند.

۳۲.مراحل انتخاب یک نماینده یا رئیس جمهور برای رای دهنده چیست؟

الف - مشخّص کردن هدف از انتخاب                           ب - شناسایی نامزدها

ج - تشخیص و ارزیابی                                             د - رای دادن

۳۳."هدف از انتخاب" بعنوان اولین مرحله ی انتخاب را توضیح دهید!

 قبل از هر چیز هر شهروند باید به این پرسش پاسخ دهد که انتظار دارم نماینده ی من در مجلس یا قوّه ی اجرایی چه کارهایی را انجام دهد؟ و چه اهدافی را دنبال کند.اگر فرد نتواند به این پرسش پاسخ دهد،انتخاب او انتخابی کور خواهد بود.در این حالت فرد ممکن است کسانی را که نمی شناسد ، فقط از روی قیافه یا تشویق دیگران به آنها رای دهد.

۳۴.شیوه های شناسایی نامزدهای انتخاباتی را بنویسید!

 ۱- بررسی نکاتی که نامزد مورد نظر به صراحت در سخنرانی ها و تبلیغات خود مطرح می کند.

 ۲- بررسی مطالبی که مخالفان نامزد مورد نظر در محافل مختلف بیان می کنند.

۳ - شناخت هواداران نامزد مورد نظر.

۴ - بررسی سوابق نامزد مورد نظر در پست های اجرایی که قبلا مشغول کار بوده است.

۳۵.تشخیص و ارزیابی را بعنوان آخرین مرحله ی انتخاب فرد توضیح دهید.

در این مرحله فرد اطلاعاتی که از منابع مختلف در مورد نامزدمورد نظر جمع آوری کرده را بررسی می کند که آیا این مطالب درست بوده یا نه؟ آیا می توان به وعده های این نامزد امید بست یانه؟در انتها مشخّص می شود که نظریات و برنامه های کدام یک از نامزدها به هدف شهروند انتخاب کننده نزدیک تر است.

 در س ششم:نظام سیاسی و نظام های اجتماعی دیگر

۳۶.تربیت خانوادگی چه تاثیری بر فعالیت و نگرش سیاسی فرد دارد؟مثال بزنید.

فرض کنید فرد در خانواده ای رشد کند که پدر بطور مستبدانه تصمیم گیری می کند.فرزند تربیت یافته در این خانواده به احتمال زیاد در فعالیت های سیاسی به شیوه های مشورتی روی خوشی نشان نخواهد داد و برای وی سیاست مدارانی مطلوب خواهند بود که به انتقادات و نظریات مخالف توجّهی نداشته باشند.

به عکس فرد اگر در خانواده ای بزرگ شده باشد که شیوه های مشورتی معمول باشد، آمادگی بیشتری برای فبول شیوه های مشورتی در نظام سیاسی دارد.

۳۷.تاثیر نظام سیاسی بر خانواده را با ارائه ی مثال توضیح دهید.

 فرض کنید سیاستمداران در مقابل تهدید خارجی به این نتیجه برسند که تولیدمثل باید افزایش یابد.در این حالت در مقایسه با حالتی که افزایش جمعیت تهدید تلقی می شود شکل خانواده متفاوت خواهد بود.

همچنین نظام سیاسی با وضع مقرراتی ،که اختیارات و وظایف زن و شوهر و فرزندان را مشخص می کند،بر شکل خانواده تاثیر می گذارد.

۳۸.مدرسه و نظام آموزشی از چند جهت در ارتباط با نظام آموزشی عمل می کند؟

۱ - ایجاد گرایش مثبت یا منفی نسبت به نظام و عمل سیاسی

۲ - ایجاد مهارت برای انجام عمل سیاسی

۳ - ایجاد صلاحیت و شایستگی برای بر عهده گرفتن نقش های سیاسی

۳۹.چگونه نظام آموزشی باعث تغییر نظام سیاسی می شود؟(با ارائه ی مثال)

اگر در نظام آموزشی خودکامه یا دیکتاتوری ارزش هایی چون آزادی و برابری آموزش داده شود.افراد بجای وفاداری به نظام دیکتاتوری ،برای بدست آوردن آزادی سر به شورش برداشته و باعث تغییر نظام سیاسی می شوند.