سه‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1388

1.منظور از وابستگی متقابل نقشها چیست؟ 

در یک گروه تکالیف یک نقش حقوق نقش دیگر و حقوق یک نقش تکالیف نقشهای دیگر است.مثلا در خانواده،احترام به والدین که از تکالیف نقش فرزندی است،از حقوق نقش پدری و مادری شناخته می شود.بنابراین می توان گفت نقشهای مختلف در یک گروه به طور متقابل به یکدیگر وابسته هستند. 

2.با ذکر مثالی عامل پیوند دهنده ی نقشها را شرح دهید. 

در گروه کوهنوردی هر یک از افراد نقشی دارد و متناسب با این نقشها فعالیت خاصی را انجام   می دهد .اما تمام کارها برای رسیدن به هدف مشترک(دست یافتن به قله ی کوه)انجام            می پذیرد.بنابراین عامل پیوند دهنده ی نقشها، هدف می باشد. 

3.آرمان اجتماعی را تعریف کنید.  

ارزشهای مشترکی که هر جمع با جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کنند،آرمان اجتماعی آن جمع یا جامعه نامیده می شود.آرمان مشخص می کندکه چه کارهایی و چگونه باید در جامعه انجام شود.