چهارشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1388

1.منظور از نظام اجتماعی کل چیست؟ 

نظامی که دربرگیرنده ی همه ی روابط موجود در جامعه باشد را نظام اجتماعی کل می گویند. 

2.خرده نظام را تعریف کنید.مثال بزنید! 

به نظام هایی که جزیی از نظام اجتماعی کل هستند،خرده نظام می گویند.مانند خرده نظام آموزش و پرورش،خرده نظام بانکی و.............. 

3.با ذکر مثالی اثرات مطلوب و نا مطلوب خرده نظام ها را بر نظام اجتماعی کل بررسی کنید. 

بعضی از صنایع که خرده نظام نظام اجتماعی کل هستند با تهیه ی کالا های مورد نیاز جامعه در  

 جهت تحقق اهداف با بقای نظام اجتماعی کل گام بر می دارند. 

اما همین صنایع ممکن است باآلوده ساختن محیط زیست اثرات نا مطلوبی بر نظام اجتماعی کل بگذارند. 

4.نظام اجتماعی متعادل را تعریف کنید. 

اگر خرده نظام های یک نظام اجتماعی کل بر اساس ارزشهای هماهنگ شکل گرفته باشند و یک کل یکپارچه را تشکیل دهند که هر خرده نظامی این کل را تکمیل کننده باشد،این نظام اجتماعی متعادل خواهد بود. 

5.اگر در جامعه ای آرمان اجتماعی،رسیدن به بیشترین حد رشد اقتصادی باشد،خرده نظام ها چگونه باید با این هدف سازمان یابند؟ 

خرده نظام آموزش و پرورش :باید انضباط،کار زیاد،توقع کم،رعایت سلسله مراتب و تلاش زیاد برای افزایش مهارتها و دانستنی ها را به دانش اموزان آموزش دهد. 

خرده نظام وسایل ارتباط جمعی:باید از پخش فیلم ها و برنامه هایی که اسراف و مصرف گرایی را القا می کنند،بپرهیزد. 

خرده نظام اداری:به گونه ای سازمان یابد که فقط افراد پرکار و منظم در آن به کار گرفته شوند. 

خرده نظام سیاسی:سیاست مداران زندگی ساده و بی آلایشی داشته باشند. 

6.تعارض و عدم تعادل در نظام اجتماعی کل را تعریف کنید. 

اگر ارزشهای خرده نظام های یک نظام اجتماعی کل با یکدیگر یا با ارزشهای کلی جامعه ناسازگار باشند یا به سمت ارزشهای مغایر کشیده شوند،نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل خواهد شد. 

7.با ذکر مثالی تعارض و عدم تعادل در نظام اجتماعی کل را توضیح دهید! 

در یک جامعه ی درگیر جنگ،هدف اصلی پیروزی در جنگ و دفاع است.بنابراین همه ی خرده    نظام ها باید هماهنگ با این هدف سازمان یابند.اگر خرده نظام اقتصادی این هدف را در نظر نگیرد و با هدف کسب بیشترین سود به عنوان مثال کالاها را گران کند،در این صورت نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل خواهد شد و به هدف خود یعنی پیروزی در جنگ دست پیدا نخواهد کرد. 

8.با ذکر مثالی تعارض بین نظام آموزش و پرورش و خرده نظام وسایل ارتباط جمعی(صداوسیما و.....)را توضیح دهید. 

اگر در جامعه ای خرده نظام آموزش و پرورش ارزشهایی چون کار زیاد،قناعت،نظم و..... را به دانش اموزان یاد دهد ولی تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی مسایلی چون ریخت و پاش و اسراف و میهمانی های اشرافی را تبلیغ کند،جامعه دچار تعارض خواهد شد و تلاش های خرده نظام آموزش و پرورش به وسیله ی خرده نظام ارتباط جمعی خنثی خواهد شد. 

9.با ذکر مثالی تعارض میان نظام آموزشی و اداری را بیان کنید. 

اگر خرده نظام آموزش و پرورش افراد را منظم،پرکار و تابع قانون تربیت کند اما در خرده نظام اداری کم کاری و عدم رعایت قانون مرسوم و معمول باشد فردی که فارغ التحصیل شده و می خواهد در نظام اداری کار کند یا باید آنچه آموخته را فراموش کند یا دچار دوگانگی شده و مشکلات زیادی را تحمل کند.که اینها باعث عدم تعادل نظام اجتماعی کل می شود.