پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1388

1.نیاز نظام اجتماعی به فرد را توضیح دهید. 

اگر افرادی نباشند که در نقشهای مختلف به الگوهای عمل تحقق بخشند،واقعیتی به عنوان نظام اجتماعی وجود نخواهد داشت.نظام اجتماعی برای بقا و دوام خویش به افرادی نیاز دارد که نقشها و الگوهای عمل تشکیل دهنده ی آن را تحقق بخشند. 

2.جامعه پذیری را تعریف کنید. 

آماده شدن فرد توسط جامعه برای بر عهده گرفتن نقشها را جامعه پذیری یا اجتماع پذیری می گویند. 

3.جامعه افراد را به چند صورت اجتماعی می کند؟   

1)از طریق درونی کردن ارزشها 

2)از طریق کنترل اجتماعی(مجازات) 

4.جریان درونی کردن ارزشها را تعریف کنید. 

اموری که ابتدا برای فرد دارای ارزش نیست و فرد به آنها تمایلی ندارد،در طی جامعه پذیری اهمیت می یابند و به صورت ارزش در می آیند،این جریان را درونی کردن ارزشها می گویند. 

5.کنترل اجتماعی را تعریف کنید.  

 به اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات،کنترل اجتماعی می گویند. 

6.چگونگی جریان درونی کردن ارزشها را با ذکر مثالی توضیح دهید. 

به عنوان مثال مشاهده ی فیلمی که در آن رفتاری مشخص یا موفقیتی خاص همراه است،موجب می شود که فرد آن رفتار را ارزشمند بداند و آن را تقلید کند.بنابراین در جریان اجتماع پذیری فرد نسبت به اموری انگیزه پیدا می کند و به این شکل به خدمت نظام اجتماعی در می آید و داوطلبانه الگوهای عمل خاصی را محقق می سازد. 

7.چند مثال برای کنترل اجتماعی بنویسید.(و یا:مثال هایی از اجتماعی شدن افراد از طریق اعمال مجازات را ذکر کنید.)

1)سرزنش فرزندان توسط والدین 

2)بی مهری دوستان نسبت به فردی که هنجارهای گروه را رعایت نکرذه است 

3)محکوم شدن مجرم به مجازات زندان 

8.در چه صورتی فرذ با اجبار جامعه مواجه خواهد شد؟مثال بزنید. 

در صورتی که فرد الگوهای عمل مشخص جامعه را محقق نسازد.به عنوان مثال:با وجود تذکر وسایل ارتباط جمعی،شهروندان بسیاری هستند که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت      نمی کنند و در نتیجه از طزیق قانون مجازات می شوند. 

9.چند نمونه از الگوهای عملی را که جامعه به افراد یاد داده و از آنها می خواهد که به آن ها عمل کنند،بنویسید. 

1)برخاستن از روی صندلی اتوبوس و جا دادن به افراد مسن 

2)احترام گذاشتن به معلم و والدین 

3)کمک به کوچک ترها و دیگران