سه‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1388

1.نقش را تعریف کنید. 

در هر گروه افراد در جایگاه های مختلفی قرار می گیرند.به هر یک از این جایگاه ها که افراد با قرار گرفتن در آنها باید الگوی عمل خاصی را رعایت کنند نقش گفته می شود 

2.تکالیف یا وظایف یک نقش را تعریف کنید.با مثال 

تکالیف یا وظایف یک نقش،مجموعه ی رفتارها و الگوهای عملی هستند که از فردی که آن نقش را پذیرفته یا نقش به او نسبت داده شده است،انتظار می رود آنها را انجام دهد.مانند تهیه ی وسایل زندگی که از وظایف نقش پدری در خانواده است. 

3.منظور از حقوق یک نقش چیست؟مثال بزنید. 

مجموعه الگو های عمل خاصی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند،حقوق آن نقش نامیده می شود.مانند احتدام فرزندان به پدر که از حقوق نقش پدری در خانواده است. 

4.رابطه ی نقش با هنجار را بنویسید. 

هر نقش مجموعه ای از الگوهای عمل(هنجار)مرتبط به هم است و بدون الگوهای عمل<نقش>  

مفهومی نخواهد داشت.