پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1388

درس اول: خانواده یک نظام اجتماعی

۱ـ چه ملاک هایی گروه ها را از یک دیگر متمایز می کند؟(۴مورد)

- بزرگ یا کوچک بودن

- میزان دوام و پایداری

- میزان نظم گروهی

- ارزش ها و هنجار های گروه

۲ـ تفاوت خانواده و سایر گروه ها در چیست؟

الف- قدمت تشکیل خانواده بیش تر از گروه های دیگر است.

ب- دوام خانواده بیشتر از گروه های دیگر است.

ج-رابطه ی افراد در خانواده عمیق تر و گسستن آن دشوار است.

۳ـ چرا خانواده یک نطام اجتمایی محسوب می شود؟

به دلیل ویژگی های خانواده و اثرگذاری آن بر فرد و جامعه و پایدار بودن نقش ها و الگوی عمل ها مربوط به آن،می توان خانواده را به عنوان مجموعه ای از نقش های متقابل به هم پیوسته که در جهت تحقق هدفی خاص پیوند یافته اند در نظر گرفت.

درس دوم: خانواده و نظام اجتمایی کل

۴ـ تاثیرات خانواده بر نظام اجتمایی کل را بنویسید.

الف- اجتماعی کردن فرزندان

ب- تولید نسل

ج- نگهداری از کودکان، ناتوانان و فرزندان

۵ـ نخستین زمینه ی جامعه پذیری افراد خانواده است.

۶ـ آیا نظام خانواده می تواند تاثیرات نا مطلوبی بر روی نظام اجتمایی بگذارد؟(با ذکر مثال توضیح دهید)

- همان طور که خانواده در نگهداری و مراقبت فرزندان تاثیرات مناسب فراوانی دارد. اما گاه به دلیل توجه بیش از حد به فرزند باعث تربیت فرزندی متکی به دیگران می شود.

- با وجود اینکه تولید نسل باعث بقا و تداوم نظام اجتمایی می شود. اما اگر خانواده بیش از حد به تولید نسل بپردازد، نظام اجتماعی کل دچار مشکل خواهد شد.

۷ـ چرا در گذشته داشتن فرزندان زیاد برای یک خانواده موهبتی محسوب می شد، اما امروزه داشتن فرزندان زیاد مشکلاتی را برای خانواده و نظام اجتماعی کل در بر دارد؟

- در گذشته سطح بهداشت پایین بود و بسیاری از کودکان در همان سن کودکی میمردند اما امروزه با پیشرفت بهداشت کودکان بیشتری زنده می مانند.

- بیماری های مختلف، قحطی، خشکسالی و جنگ های خانمان سوز در گذشته زیاد بوده ولی امروزه خیلی کمتر از گذشته است.

- در گذشته کودکانی که زنده می ماندند سریعا مشغول کار می شدند و منبع درآمد برای خانواده محسوب می شدند. اما در امروزه افراد سال های زیادی باید درس بخوانند تا بتوانند وارد بازار کار شده و به خانواده احتیاج نداشته باشند.

- در گذشته زندگی ها ساده بود و دختر و پسرهای جوان براحتی می توانستند ازدواج کنند، اما امروزه مخارج زندگی زیاد شده و توقعات خانواده ها از زندگی مشترک افزایش یافته است.

۸ـ آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را بنویسید.

الف- کاهش رشد اقتصادی

ب- کاهش سطح اشتغال

ج- کمبود مسکن

د- کاهش سطح رفاه

ه- کاهش امکانات بهداشتی

درس سوم: خانواده و فرد

۹ـ وجدان چگونه در فرد شکل می گیرد؟

آنچه به عنوان وجدان در فرد شکل می گیرد و از درون رفتار فرد را کنترل می کند، حاصل عمل و گفتار والدین و اعضای خانواده در کودکی است.

۱۰ـ تاثیر خانواده در حمایت عاطفی افراد را توضیح دهید.

انسان به محبت ، عشق و آرامش روانی نیاز دارد. اولین زمینه ی اجتمایی که این نیاز را برآورده می کند خانواده است. انسان حتی در بزرگسالی هم به آرامش و محبت نیاز دارد و با ازدواج و تشکیل خانواده محلی را برای آرامش و محبت فراهم می کند.

۱۱ـ تاثیر خانواده در تحقق شخصیت مستقل افراد را توضیح دهید.

انسان ها با ازدواج جایگاهی را برای تحقق شخصیت مستقل خویش می یابند. مرد با کار مستقل در بیرون خانه و  زن با کار در منزل یا بیرون آن و هر دو با تلاش برای تربیت فرزند. شخصیت مستقل خویش را تحقق می بخشد.

۱۲ـ دلایل بقا و پایداری نظام خانواده در طول تاریخ چیست؟

الف- نقش مهم و غیر قابل انکار خانواده در زندگی فرد

ب- نقش تعیین کننده خانواده در نظام اجتمایی کل

۱۳ـ وجه مشترک دلایل اختلافات زن و شوهر چیست؟

برآورده نشدن انتظارات زن و شوهر

۱۴ـ دلایل برآورده نشدن اختلافات زن و شوهر در خانواده و علل ناسازگاری آن ها در چیست؟(۳ مورد)

الف- در صورتی که جریان اجتمایی شدن به طور کامل تحقق نیابد و افراد از حقوق و وظایف نقش های خود اطلاع کاملی نداشته باشند. در برآورده کردن انتظارات یکدیگر دچار مشکل خواهند شد.

ب- اگر زن و شوهر به دو گونه ی متفاوت اجتماعی شده شوند. در زندگی انتظارات متفاوتی از یکدیگر خواهند داشت. و این تفاوت انتظارات موجب اختلاف آن ها می شود.

ج-تغییرات سریع در نظام اجتماعی کل باعث می شود در هر دوره امور متفاوتی ارزش تلقی شوند. وقتی زن و شوهر نتوانند خود را با این تغییرات سریع انطباق دهند. ناسازگاری بین آن ها به وجود خواهد آمد.

۱۵ـ روانشناسان مجموعه ی خصوصیات دوره نوجوانی را با کدام اصل توجیه می کنند؟

اصل استقلال طلبی

۱۶ـ علت تفاوت انتظارات فرزندان و والدین در چیست؟

الف- تغییر نقش کودکی به نوجوانی : با تغییر نقش کودک به نوجوان خصوصیات افراد عوض می شود.

ب- گونه های مختلف اجتماعی شدن: اگر فرزندان و والدین به دو گونه متفاوت اجتماعی شوند مسلما ارزشها و انتظارات آنان با یکدیگر متفاوت خواهد بود.