سه‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1388

1.نظام را تعریف کنید و مثال بزنید. 

نظام از مجموعه ای از اجزا تشکیل شده است که به یکدیگر پیوسته هستند،یک واحد را تشکیل می دهند و تغییر هر یک از اجزا بر اجزای دیگر تاثیر می گذارد.در هر نظام هر جزء اثر و نتیجه ای دارد و برای بقای کل و اجزای دیگر کاری انجام می دهد.مانند نظام موجود زنده _ نظام منظومه ی شمسی 

2.نظام اجتماعی را تعریف کنید(با ذکر یک مثال) 

مجموعه ی نقشهای اجتماعی متقابل به هم پیوسته که برای تحقق هدفی خاص پیوند یافته و به صورت یک واحد یکپارچه درآمده اند.مانند نظام اقتصادی،نظام سیاسی و........